Showing posts with label 9 STD - Kalvi TV Videos. Show all posts
Showing posts with label 9 STD - Kalvi TV Videos. Show all posts

வகுப்பு 9 | சமூக அறிவியல் | வரலாறு | அலகு 2 | பண்டைய நாகரிகங்கள் - பகுதி 2 | 28.01.22 Kalvi Tv Videos

வகுப்பு 9 | சமூக அறிவியல் | வரலாறு |  அலகு 2  | பண்டைய நாகரிகங்கள் -  பகுதி 2 | 28.01.22 Kalvi Tv Videos

வகுப்பு 9 | சமூக அறிவியல் | வரலாறு |  அலகு 2  | பண்டைய நாகரிகங்கள் -  பகுதி 2 | 28.01.22 Kalvi Tv Videos

வகுப்பு 9 | கணிதம் | முக்கோணவியல் | அறிமுகம் - அலகு 6 | 28.01.22 Kalvi Tv Videos

வகுப்பு 9  | கணிதம் | முக்கோணவியல் | அறிமுகம் - அலகு 6 | 28.01.22  Kalvi Tv Videosவகுப்பு 9  | கணிதம் | முக்கோணவியல் | அறிமுகம் - அலகு 6 | 28.01.22  Kalvi Tv Videos

வகுப்பு 9 | அறிவியல் | பயன்பாட்டு வேதியியல் | அலகு16 - பகுதி3 - Term 3 | 28.01.22 Kalvi Tv Videos

வகுப்பு 9 | அறிவியல் | பயன்பாட்டு வேதியியல் |  அலகு16 - பகுதி3  - Term 3 | 28.01.22 Kalvi Tv Videosவகுப்பு 9 | அறிவியல் | பயன்பாட்டு வேதியியல் |  அலகு16 - பகுதி3  - Term 3 | 28.01.22 Kalvi Tv Videos

Class 9 | English | Little cyclone : The story of a grizzly cub | Unit 5 | 28.01.22 Kalvi Tv Videos


Class 9 | English | Little cyclone : The story of a grizzly cub |  Unit 5  | 28.01.22 Kalvi Tv Videos
Class 9 | English | Little cyclone : The story of a grizzly cub |  Unit 5  | 28.01.22 Kalvi Tv Videos

வகுப்பு 9 | தமிழ் | நீரின்றி அமையாது உலகு | இயல் 2 - பகுதி 2 | 28.01.22 Kalvi tv Videos


வகுப்பு 9 |  தமிழ் |  நீரின்றி அமையாது உலகு | இயல் 2  - பகுதி 2 | 28.01.22 Kalvi tv Videos

வகுப்பு 9 |  தமிழ் |  நீரின்றி அமையாது உலகு | இயல் 2  - பகுதி 2 | 28.01.22 Kalvi tv Videos

வகுப்பு 9 | தமிழ் | நீரின்றி அமையாது உலகு | இயல் 2 | பகுதி 1 | KalviTv Video 27.01.2022

வகுப்பு 9 | தமிழ் | நீரின்றி அமையாது உலகு | இயல் 2 | பகுதி 1 | KalviTv Video 27.01.2022வகுப்பு 9 | தமிழ் | நீரின்றி அமையாது உலகு | இயல் 2 | பகுதி 1 | KalviTv Video 27.01.2022

Class 9 | English | Water - The Elixir of life | Grammar | Future Tense | Unit 5 |Part1 |KalviTv Video 27.01.2022

Class 9 | English | Water - The Elixir of life | Grammar | Future Tense | Unit 5 |Part1 |KalviTv Video 27.01.2022


Class 9 | English | Water - The Elixir of life | Grammar | Future Tense | Unit 5 |Part1 |KalviTv Video 27.01.2022

வகுப்பு 9 | கணக்கு | ஆயத்தொலை வடிவியல் | அலகு 5 | பகுதி 2 | KalviTv Video 27.01.2022

வகுப்பு 9 | கணக்கு | ஆயத்தொலை வடிவியல் | அலகு 5 | பகுதி 2 | KalviTv Video 27.01.2022
வகுப்பு 9 | கணக்கு | ஆயத்தொலை வடிவியல் | அலகு 5 | பகுதி 2 | KalviTv Video 27.01.2022

வகுப்பு 9 | அறிவியல் | விலங்குலகம் | அலகு 17 | பகுதி 1 | Kalvi Tv Video 27.01.2022

வகுப்பு 9 | அறிவியல் | விலங்குலகம் | அலகு 17 | பகுதி 1 | Kalvi Tv Video 27.01.2022வகுப்பு 9 | அறிவியல் | விலங்குலகம் | அலகு 17 | பகுதி 1 | Kalvi Tv Video 27.01.2022

வகுப்பு 9 | சமூக அறிவியல் | வரலாறு | அலகு 2 | பண்டைய நாகரிகங்கள் | பகுதி 1 | KalviTv Video 27.01.2022

வகுப்பு 9 | சமூக அறிவியல் | வரலாறு | அலகு 2 | பண்டைய நாகரிகங்கள் | பகுதி 1 | KalviTv Video 27.01.2022
வகுப்பு 9 | சமூக அறிவியல் | வரலாறு | அலகு 2 | பண்டைய நாகரிகங்கள் | பகுதி 1 | KalviTv Video 27.01.2022

வகுப்பு 9 | தமிழ் | இலக்கணம் | தொடர் இலக்கணம் | இயல் 1| KalviTv Video 25.01.2022

வகுப்பு 9 | தமிழ் | இலக்கணம் | தொடர் இலக்கணம் | இயல் 1| KalviTv Video 25.01.2022வகுப்பு 9 | தமிழ் | இலக்கணம் | தொடர் இலக்கணம் | இயல் 1| KalviTv Video 25.01.2022Class 9 | English | Water - the elixir of life | Unit 5 | KalviTV Video 25.01.2022

Class 9 | English | Water - the elixir of life | Unit 5 | KalviTV Video 25.01.2022Class 9 | English | Water - the elixir of life | Unit 5 | KalviTV Video 25.01.2022

வகுப்பு 9 |கணக்கு | ஆயத்தொலை வடிவியல் | அலகு 5 | பகுதி 1 | KalviTv Video 25.01.2022

வகுப்பு 9 |கணக்கு | ஆயத்தொலை வடிவியல் | அலகு 5 | பகுதி 1 | KalviTv Video 25.01.2022


வகுப்பு 9 |கணக்கு | ஆயத்தொலை வடிவியல் | அலகு 5 | பகுதி 1 | KalviTv Video 25.01.2022

Class 9 | வகுப்பு 9 | அறிவியல் | அண்டம் | இயல் 4 | பகுதி 1 | KalviTv Video 25.01.2022

Class 9 | வகுப்பு 9 | அறிவியல் | அண்டம் | இயல் 4 | பகுதி 1 | KalviTv Video 25.01.2022Class 9 | வகுப்பு 9 |அறிவியல் | அண்டம் | இயல் 4 | பகுதி 1 | KalviTv Video 25.01.2022

வகுப்பு 9 | சமூக அறிவியல் | புவியியல் | நிலக்கோளம் | புவி அகச்செயல்பாடுகள் | அலகு 1 | KalviTv Video 25.01.2022

வகுப்பு 9 | சமூக அறிவியல் | புவியியல் | நிலக்கோளம் | புவி அகச்செயல்பாடுகள் | அலகு 1 | KalviTv Video 25.01.2022

வகுப்பு 9 | சமூக அறிவியல் | புவியியல் | நிலக்கோளம் | புவி அகச்செயல்பாடுகள் | அலகு 1 | KalviTv Video 25.01.2022

Class9 |வகுப்பு 9| சமுக அறிவியல் | தேர்தல் அரசியல் மற்றும் அழுத்தக்குழுக்கள் - Kalvi Tv Videos 24.01.22

Class9 |வகுப்பு 9| சமுக அறிவியல் | தேர்தல் அரசியல் மற்றும் அழுத்தக்குழுக்கள் - Kalvi Tv Videos 24.01.22
Class9 |வகுப்பு 9| சமுக அறிவியல் | தேர்தல் அரசியல் மற்றும் அழுத்தக்குழுக்கள் - Kalvi Tv Videos 24.01.22

Class 9 | வகுப்பு 9 |அறிவியல் | அண்டம் | இயல் 4 - Kalvi Tv Videos 24.01.22

Class 9 | வகுப்பு 9 |அறிவியல் | அண்டம் | இயல் 4 - Kalvi Tv Videos 24.01.22


Class 9 | வகுப்பு 9 |அறிவியல் | அண்டம் | இயல் 4 - Kalvi Tv Videos 24.01.22

Class 9| வகுப்பு 9 | கணக்கு | ஆயத்தொலை வடிவியல் |ஒரு கோட்டுத்துண்டின் நடுப்புள்ளி - Kalvi Tv Videos 24.01.22

Class 9| வகுப்பு 9 | கணக்கு | ஆயத்தொலை வடிவியல் |ஒரு கோட்டுத்துண்டின் நடுப்புள்ளி - Kalvi Tv Videos 24.01.22


Class 9| வகுப்பு 9 | கணக்கு | ஆயத்தொலை வடிவியல் |ஒரு கோட்டுத்துண்டின் நடுப்புள்ளி - Kalvi Tv Videos 24.01.22

Class 9 | English | Water - The Elixir of Life | Grammar | Future Tense - Kalvi Tv Videos 24.01.22

Class 9 | English | Water - The Elixir of Life | Grammar | Future Tense - Kalvi Tv Videos 24.01.22

Class 9 | English | Water - The Elixir of Life | Grammar | Future Tense - Kalvi Tv Videos 24.01.22

Class 9 | வகுப்பு 9 | தமிழ் | இலக்கணம் - பயன்பாட்டுத் தொடர் - Kalvi Tv Videos 24.01.22

 Class 9 | வகுப்பு 9 | தமிழ் | இலக்கணம் - பயன்பாட்டுத் தொடர் - Kalvi Tv Videos 24.01.22
 Class 9 | வகுப்பு 9 | தமிழ் | இலக்கணம் - பயன்பாட்டுத் தொடர் - Kalvi Tv Videos 24.01.22