4- ம் வகுப்பு தொகுத்தறி வினாக்கள் (SA) -முதல் பருவத்தேர்வு 2022 -அனைத்துப் பாடங்கள் - மாதிரி வினாத்தாள் / FIRST TERM ALL SUBJECTS MODEL QUESTION PAPER 2022

 4- ம் வகுப்பு தொகுத்தறி வினாக்கள் (SA) -முதல் பருவத்தேர்வு 2022 -அனைத்துப் பாடங்கள் - மாதிரி வினாத்தாள் / FIRST TERM ALL SUBJECTS MODEL QUESTION PAPER 2022


4th TAMIL QUESTION PAPER CLICK HERE

4th ENGLISH QUESTION PAPER CLICK HERE

4th MATHS QUESTION PAPER CLICK HERE

4th SCIENCE QUESTION PAPER CLICK HERE

4h SOCIAL QUESTION PAPER CLICK HERE


0 Comments:

Post a Comment