வகுப்பறை, பள்ளி, எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறை பார்வை படிவங்கள்

 கீழே போடப்பட்டுள்ள படிவங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பள்ளி பார்வை மற்றும் ஆய்வு இருக்கும். எனவே அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் இப்படிவங்களை தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ள தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப் படுகிறார்கள். வகுப்பறை பார்வை படிவங்கள் ஆசிரியர் எண்ணிக்கைக்கேற்ப எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும். வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களின் பார்வையின் போது கொடுக்கக் கேட்டுக் கொள்ளப் படுகிறார்கள்.


Class Visit Form - Download here


Ennum Ezhuthum Visit Report Form - Download here


BEO School Visit Form - Download here

0 Comments:

Post a Comment